Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Opvoedingsproject

Vorming vanuit een waardepatroon in een hechte schoolgemeenschap. Jongeren in de groei naar hun persoonlijkheidsvorming zijn ontvankelijk voor waardevorming.

Daarom willen wij samen leren en leven op basis van volgende waarden:

  • respect voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving
  • verbondenheid gesteund op verantwoordelijkheid en zorgzaamheid
  • innerlijkheid vanuit verwondering

Alle schoolbetrokkenen worden uitgenodigd deel te nemen aan de uitbouw van een ideale opvoedingssituatie. Het is de verantwoordelijkheid van alle participanten om de school te vormen tot een waardevolle leef- en leeromgeving.

Iedereen draagt zorg voor elk-ander.

Zowel in gestructureerde organen als op informele basis wordt de kans geboden aan leerlingen, ouders en personeelsleden om op democratische wijze te participeren aan het schoolbeleid.

1. Vorming van alle basisschoolverlaters

Kinderen hebben recht op een school waarin alle aspecten van het leven aanwezig zijn. We streven daarom naar een schoolbevolking die de maatschappelijke omgeving zo trouw mogelijk weergeeft. Daartoe zal de school vaardigheden ontwikkelen om leerlingen efficiënt te begeleiden. In functie van deze vaardigheden worden alle basisschoolverlaters in onze school gevormd.

Als de school een jongere als leerling aanvaardt, dan dient zij alle mogelijke middelen in te zetten om deze jongere optimale kansen tot ontplooiing te geven. Een sterke begeleiding van probleemkinderen is daarom noodzakelijk. Toch mag deze begeleiding het welzijn van de groep niet in de weg staan.

In deze zin proberen we zinvol en aangepast onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen.

2. Basisvorming voor alle leerlingen

Om op een zinvolle manier en als volwaardig persoon actief te kunnen participeren aan de uitbouw van onze samenleving, zijn een aantal basiscompetenties vereist. Deze manifesteren zich op de domeinen van het kennen (kennis), het kunnen (vaardigheden) en het zijn (attitudes).

Het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk jongeren de kans geven deze basiscompetenties te verwerven, zodat zij zich in de meest diverse domeinen van onze maatschappij thuis voelen.

Bij het verstrekken van deze basisvorming houden wij rekening met verschillen die tussen leerlingen bestaan. Wij willen élke leerling uitdagen op haar/zijn eigen mogelijkheden. Die basisvorming dient het fundament te vormen voor verdere meer gespecialiseerde vorming, afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere.

3. Uitstel van studiekeuze

Het is niet altijd eenvoudig voor leerlingen en hun ouders om na de basisschool een keuze te maken voor de verdere studieloopbaan. Gedurende de eerste jaren van het secundair onderwijs maakt elke leerling als persoon een hele ontwikkeling door, elk op haar/zijn eigen tempo. Tijdens die periode spelen factoren als voorkennis, leermotivatie, relationele bindingen, zelfbeeld, sociaal-economische status... een rol.

Het is belangrijk dat de jongere binnen de eerstegraadsschool kennismaakt met een ruim aanbod van mogelijkheden om een verantwoorde keuze te kunnen maken.

4. Positieve oriëntering

Door een zo goed mogelijke begeleiding binnen de eerstegraadsschool willen wij de leerling voorbereiden op de voor haar/hem meest aangepaste studiekeuze in de tweede graad. In dit studiekeuzeproces kunnen leerlingen tot een keuze komen die past bij hun eigen mogelijkheden.

5. Begeleiding van alle leerlingen

Bij dit alles moeten zij kunnen rekenen op een algemene begeleiding in verschillende domeinen: het sociaal-emotionele, het leren en het kiezen.

Binnen de school zien wij de leerlingen in hun totaliteit. Zij nemen deel aan het hele schoolgebeuren met hun eigen talenten en beperktheden, met hun eigen inzichten en tekortkomingen.

  • Het sociaal-emotionele

De schoolcultuur wordt gedragen door een waardepatroon van respect, solidariteit, creativiteit en eerlijkheid. Deze waarden doorkruisen het dagelijkse handelen binnen de school en geven de leerling de kans zichzelf op sociaal en emotioneel vlak te ontwikkelen.

  • Het leren

'Leren leren' is een opdracht waarbij de school iedere leerling uitdrukkelijk en individueel dient te begeleiden om haar/hem te 'leren' de nodige leerstof en vaardigheden te verwerven en te verwerken.

  • Het kiezen

Het studiekeuzeproces heeft als doel te vermijden dat de leerling een verkeerde studiekeuze zou maken. Daarbij is het tevens de bedoeling dat de leerling op een verantwoorde wijze zelf keuzes leert maken.
Dit proces begeleiden is één van de opdrachten van het schoolteam.

6. Omgaan met verschillen

De school is een verzameling van individuen, elk individu met eigen mogelijkheden en beperktheden en dit zowel op intellectueel als op emotioneel vlak. Dit belangrijk gegeven moeten wij als school blijvend aanwenden in onze onderwijsaanpak.

De leerstof zal in die mate gedifferentieerd aangeboden worden dat elke leerling kansen krijgt op succeservaring. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich individueel goed voelt op school.

Terug naar boven

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be