Basisonderwijs • Kleuterschool

Opvoedingsproject

Naast het warme nest en de opvoeding van thuis kies je als ouder voor de algemene vorming van je kind een school. Een school met een hart voor kinderen.

In een krachtige leeromgeving en een zorgende sfeer bieden wij optimale groeikansen voor de totale ontwikkeling van het kind.

Onze school is een:

 • Een geloofsgemeenschap
  De christelijke zingeving doordringt het hele schoolgebeuren.
 • Een leergemeenschap
  Streven naar en bewaken van kwaliteitsonderwijs’. Kinderen uitdagen om te ontwikkelen en te groeien op alle domeinen is ook in de kleuterschool een wezenlijk doel.
 • Een leefgemeenschap
  Het verwezenlijken van een « hechte » school- en klasgemeenschap.’ We willen een school zijn waar alle kinderen welkom zijn; een school die probeert in alle relaties met kinderen, ouders en externen correct en hartelijk te zijn.

Doelen en ontwikkelingsaspecten:

In de basiscompetenties van de ontwikkeling zijn vier algemene principes verwerkt:

 • brede vorming
 • actief leren
 • zorgbreedte
 • een samenhang tussen de leergebieden: lichamelijke opvoeding, muzische vorming, nederlands, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie

Vanuit een christelijke inspiratie willen wij oog hebben voor:

 1. positieve ingesteldheid: plezier beleven, gemotiveerd zijn, interesse hebben
 2. emotionele ontwikkeling: gevoelens herkennen en uiten, gevoelens verwerken
 3. sociale ontwikkeling: omgaan met respect en waardering voor elkaar,
 4. morele en godsdienstige ontwikkeling: waarden ontdekken, respect hebben
 5. motorische ontwikkeling: fijn en grootmotorisch handelen
 6. muzische ontwikkeling: creatief bezig zijn en zich kunnen uitdrukken
 7. zintuiglijke ontwikkeling: actief exploreren en experimenteren, waarnemen
 8. denkontwikkeling: kennis en inzicht verwerven in tijd, ruimte, getallen
 9. taalontwikkeling: leren communiceren, kennis maken met geschreven taal
 10. ontwikkeling van de zelfsturing: kiezen, problemen oplossen, zelfstandig werken

Bij elke activiteit in de kleuterklas wordt aan de verschillende ontwikkelingsdoelen tegelijk gewerkt, dit zorgt voor samenhang.

In onze school nemen wij het concept: “ontwikkelingsplan voor de kleuterschool” als basis voor goed kleuteronderwijs. Wij richten onze activiteiten vanuit bovengenoemde 10 domeinen naar 85 ontwikkelingsaspecten, vertaald “in 85 belangrijke stappen in het leven van een kleuter”.

Een belangrijke cirkel voor onze werking is:

 • De positieve ingesteldheid vormt de basis voor de ontwikkeling van het kind.
 • Vanuit veel ervaringen en uitdagingen wordt gewerkt aan de algemene ontwikkeling.
 • De specifieke ontwikkeling wordt gevoed door het aanbrengen van specifieke kennis, inzichten en vaardigheden.
 • Daarop volgt een gevoel van zelfwaarde, de motivatie en de drang tot initiatief voor verdere ontwikkeling, m.a.w. een positieve ingesteldheid.

Contacteer Lourdes

Groenstraat 31
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 92
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be


Contacteer Meerhout

Meerhoutstraat 51
9041 Oostakker

Tel: 09 251 22 47
Fax: 09 259 09 32

info.lourdesmeerhout@edugo.be