Basisonderwijs • Kleuterschool

Schoolreglement

Klik HIER om het schoolreglement te bekijken.

Opvoedingsproject

Bekijk hier de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs

Naast het warme nest en de opvoeding van thuis kies je als ouder voor de algemene vorming van je kind een school. Een school met een hart voor kinderen.

In een krachtige leeromgeving en een zorgende sfeer bieden wij optimale groeikansen voor de totale ontwikkeling van het kind.

Onze school is een:

 • Een leefgemeenschap
  Het verwezenlijken van een « hechte » school- en klasgemeenschap. We willen een school zijn waar alle kinderen welkom zijn; een school die probeert in alle relaties met kinderen, ouders en externen correct en hartelijk te zijn.
 • Een leergemeenschap
  Streven naar en bewaken van kwaliteitsonderwijs. Kinderen uitdagen om te ontwikkelen en te groeien op alle domeinen is ook in de kleuterschool een wezenlijk doel.

 • Een geloofsgemeenschap
  Als katholieke school koesteren we de rijkdom van de rooms-katholieke geloofstraditie. We willen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kleuters dan ook stimuleren door hen in ontmoeting te laten treden met deze traditie.

Laat hen zijn wie ze zijn

Laat leven leven

Een bloem een bloem

Een boom een boom

Niet telkens: dwingen, forceren,

trekken, anders willen

Laat hen zijn wie ze zijn

Niet telkens: meten, vergelijken,

En eisen wat niet kan:

vissen blaffen niet

Laat hen zijn wie ze zijn…

ZICHZELF

Doelen en ontwikkelingsaspecten:

Aan de hand van het leerplan ZILL werken wij aan de harmonische ontwikkeling van elk kind:

Zin in leren! Zin in leven!: dat is waartoe het leren in elke katholieke basisschool bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen is dat best een ambitieuze doelstelling. Toch geloven wij dat katholieke basisscholen, door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij hun leerlingen kunnen realiseren.

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. Geholpen door het ordeningskader van Zin in leren! Zin in leven! dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen.

Vanuit Zin in leren! Zin in leven! houden we een pleidooi voor een onderwijsaanbod en een onderwijsaanpak die voldoende ruimte laten voor spontaan spelen en leren.

Het werken met graadklassen in de 2de-3de kleuterklas:

Onze school staat voor:

 • een warm nest dat kinderen vleugels geeft
 • welbevinden en betrokkenheid zijn onze uitgangspunten
 • met een rijk klasmilieu en sterke differentiatie willen wij elk kind laten groeien.

De juffen differentiëren in zeer goed uitgebouwde en verrijkte hoeken.
Het groepje oudste of jongste kleuters per klas is kleiner en kan daardoor meer persoonlijk en individueel geobserveerd en begeleid worden. Zo kunnen we garanderen dat de kleuters doorheen de hele kleuterschool heel veel leerkansen krijgen op hun niveau en uitgedaagd worden om net iets meer te leren, een stap verder te gaan in hun ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling

Sterkere kleuters kunnen activiteiten meedoen van de oudere groep en omgekeerd kunnen kleuters die het wat moeilijker hebben nog eens een activiteit meedoen met de jongere kleuters. Op deze manier hebben ze ook een succeservaring wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.

Kleuters leren van elkaar doordat er op hetzelfde moment veel verschillende niveaus in de klas samen zijn.Juist door die verschillen is er belangstelling voor elkaar en elkaars bezigheden.

Taalontwikkeling

 • er is een ruimer taalaanbod
 • er ontstaat spontane interactie
 • oudere kleuters worden uitgedaagd om uit te leggen,..

Sociale ontwikkeling

 • Je bent eens de jongste en eens de oudste.
 • Soms geeft een kind hulp, soms krijgt een kind hulp.
 • Ze leren van jongs af aan zorg dragen voor elkaar.
 • Jongere leren van het gedrag van oudere.

Kortom:

 • het is geen gemakkelijkheidsoplossing.
 • het vraagt inspanningen en overleg.
 • het kleuterteam gaat ervoor, want we willen het beste voor elke kleuter en zien hierin echte kansen om de vernieuwde onderwijsvorm degelijk aan te pakken.
 • De school gaat ervoor want het is een verdere stap in vernieuwend en degelijk onderwijs om ons project hedendaags te kunnen uitvoeren.

Contacteer Lourdes

Groenstraat 31
9041 Oostakker

Tel: 09 259 02 92

info.lourdesmeerhout@edugo.be


Contacteer Meerhout

Meerhoutstraat 51
9041 Oostakker

Tel: 09 251 22 47

info.lourdesmeerhout@edugo.be