Secundair onderwijs • Authentieke eerstegraadsschool

Terug naar het overzicht

1e graad • A-stroom

Tweede Leerjaar

Aanbod schooljaar 2019-2020. Vanaf 1 september 2020 wordt de onderwijsvernieuwing ook doorgevoerd in het tweede jaar. De leerlingen zullen dan een keuze kunnen maken tussen Latijn - STEM-wetenschappen - Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - STEM-technieken.


Optie 1: Latijn

De basisoptie "Latijn" bereidt voor op alle richtingen van het algemeen secundair onderwijs. Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 5 lesuren Latijn. De cursus Latijn wil de leerlingen langs de studie van een verfijnd taalsysteem in contact brengen met de letterkunde en beschaving van de Romeinse wereld: een beschaving die een sterke invloed uitoefende op onze hedendaagse samenleving. De kennis van het Latijn en de Romeinse beschaving wordt geleidelijk vermeerderd door studie van de woordenschat en van de hoofdzaken van de spraakkunst. Dit alles gebeurt hoofdzakelijk door lezen en bestuderen van Latijnse teksten. In deze basisoptie zijn volgende vaardigheden onmisbaar: een goed geheugen en het vermogen tot abstract denken (bekwaamheid tot analyse, interpretatie, leggen van relaties en synthese). Een sterke motivatie en belangstelling, nauwgezetheid, studiediscipline, doorzettingsvermogen en zelfstandig werk zijn attitudes die absoluut noodzakelijk zijn om deze basisoptie met succes te volgen. In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur sociale activiteiten/ICT gekozen voor 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra wiskunde. Dit versterkt de theoretische vorming van deze basisoptie.

Bekijk de lessentabel


Optie 2: Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie "moderne talen en wetenschappen" bereidt voor op alle richtingen van het algemeen secundair onderwijs (uitgezonderd richtingen met Latijn). 
Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 3 lesuren socio-economische initiatie en 2 lesuren wetenschappelijk werk.
In het vak "socio-economische initiatie" krijgen de leerlingen een dieper inzicht in het werken en leven van mensen in gezin, bedrijf, gemeente, land of staat. Ze maken kennis met alle aspecten van het sociaal en economisch leven: het wordt een verkenningstocht over mensen en hun behoeften, over hun arbeid en hun inkomen.
In het vak "wetenschappelijk werk" wordt de leerlingen een eenvoudige, maar correcte wetenschappelijke werkwijze aangeleerd voor het uitvoeren van natuurkundige proeven. De interesse voor wetenschappen wordt gestimuleerd. Leerlingen leren kritisch wetenschappelijk denken aan de hand van allerlei experimenten. Basisbegrippen over elektriciteit, fysica en chemie worden proefondervindelijk aangeboden.
In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur sociale activiteiten/ICT gekozen voor 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra wiskunde. Net als in het eerste leerjaar worden de klassen voor deze vakken ingedeeld in drie vakniveaugroepen. Deze didactische werkvorm laat toe dat sterkere leerlingen uitgedaagd worden en biedt de kans minder sterke leerlingen extra te begeleiden.
In deze basisoptie ligt de nadruk op algemeen vormende theoretische kennis.

Bekijk de lessentabel


Optie 3: STEM-wetenschappen (IW)

De basisoptie STEM-wetenschappen (IW) is een volwaardige STEM-richting voor knappe leerlingen die wiskundig sterk zijn en een grote interesse voor technologie hebben. De basisvorming is identiek als deze van de leerlingen die moderne  wetenschappen (MW) volgen.

In deze basisoptie komen alle componenten van STEM (wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde) ten volle aan bod tijdens de 5 uur technische activiteiten. Het technologisch proces vormt de leidraad doorheen projecten waarin de kennis wordt verworven door middel van probleemoplossend denken.

Onze hoogtechnologische wereld vraagt steeds meer hooggeschoolde technici. Deze basisoptie wil een eerste brede kennismaking zijn met de industriële technologie. 

Deze optie is een doorstroomrichting: dit wil zeggen dat ze voorbereidt op hogere studies. Daarom wordt van de leerlingen een brede theoretische interesse verwacht voor techniek en technische problemen.
Het accent ligt meer op de theoretische principes dan op de technologische toepassingen. De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht, maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur sociale activiteiten/ICT gekozen voor 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra wiskunde. Net als in het eerste leerjaar worden de klassen voor deze vakken ingedeeld in drie vakniveaugroepen. Deze didactische werkvorm laat toe dat sterkere leerlingen uitgedaagd worden en biedt de kans minder sterke leerlingen extra te begeleiden.
 

Bekijk de lessentabel


Optie 4: Handel

De basisoptie "handel" bereidt voor op de richtingen van het handelsonderwijs.

Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 2 lesuren dactylografie (IVKB) en 3 lesuren handel (IBE).

In het vak "IBE" worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met begrippen uit de handelswereld. Ze leren over goederen en diensten.
Ze onderzoeken waarom, waar en hoe we kopen en wat de resultaten daarvan zijn voor een handelszaak. Er wordt nagedacht over het verloop van een verkoopstransactie, soorten bedrijven en de functie van de handelaars in het socio-economisch leven.

In het vak "IVKB" maken de leerlingen via aangepaste teksten kennis met de handelstaal. Er wordt geoefend met tekstverwerking op de computer.

In het keuzegedeelte wordt naast het lesuur sociale activiteiten/ICT gekozen voor 1 lesuur extra Frans en 1 lesuur extra Nederlands. 
De lessen wiskunde worden ingedeeld in twee vakniveaugroepen.   Deze didactische werkvorm laat toe dat sterkere leerlingen uitgedaagd worden en biedt de kans minder sterke leerlingen extra te begeleiden.

Bekijk de lessentabel


Optie 5: Bouw- en Houttechnieken

De basisoptie "bouw- en houttechnieken" bereidt voor op richtingen behorend tot het technisch secundair onderwijs, in het bijzonder op de richting houttechnieken. Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 3 lesuren technische activiteiten en 4 lesuren realisatietechnieken. In het vak "technische activiteiten" worden verschillende componenten van technisch tekenen en mechanismen geïntegreerd aangeboden. Elementaire mechanische technieken in verband met beweging en schakelingen worden proefondervindelijk onderzocht. De leerlingen maken kennis met technisch tekenen als de basis van de techniek: het communicatiemiddel tussen ontwerper en uitvoerder. Het belang van de informatietechnologie wint hierbij steeds veld. Het vak "realisatietechnieken" vormt het geheel van de bewerkingen die aan een plan concrete gestalte geven: de leerlingen leren aan de hand van een tekening een praktisch bruikbaar werkstuk maken. In de werkplaats leren zij de gepaste gereedschappen gebruiken om te meten, te verspanen, te monteren, ? Zij oefenen met verschillende houtsoorten, platen, lijmen, soorten verbindingen, ? Daarnaast leren zij metselen, cementeren, voegen, ... met verschillende steensoorten en muursoorten in verschillende verbanden.

Bekijk de lessentabel


Optie 6: Grafische Communicatie & Media

De basisoptie "grafische communicatie en media" bereidt voor op richtingen behorend tot het technisch secundair onderwijs, in het bijzonder op de richting grafische media.
Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 3 lesuren technische activiteiten en 4 lesuren realisatietechnieken (gericht op grafische media).
In het vak "technische activiteiten" worden verschillende componenten van de technologieën van de grafische sector geïntegreerd aangeboden.
In het vak "realisatietechnieken" krijgt deze technologische kennis concrete gestalte.
De leerlingen maken kennis met een gamma van technieken in verband met typografie (schikking, lettergebruik, kleur, zwart-wit), kleuren (plakkaatverf, drukinkten), papier (soorten, kenmerken), tekstverwerking (dactylo op PC), illustratie (contactraam, camera), montage (snijmes, kleefmiddelen), vormvervaardiging (drukprocédés).

Bekijk de lessentabel


Optie 7: Mechanica/Elektriciteit

De basisoptie "mechanica/elektriciteit" bereidt voor op richtingen behorend tot het technisch secundair onderwijs, zowel op theoretisch technisch als op specifiek technisch niveau.
Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 3 lesuren technische activiteiten en 4 lesuren realisatietechnieken (gericht op mechanica en elektriciteit).
In het vak "technische activiteiten" worden verschillende componenten van technisch tekenen en mechanismen geïntegreerd aangeboden.
Elementaire mechanische technieken in verband met beweging en schakelingen worden proefondervindelijk onderzocht.
De leerlingen maken kennis met technisch tekenen als de basis van de techniek: het communicatiemiddel tussen ontwerper en uitvoerder. Het belang van de informatietechnologie wint hierbij steeds veld.
Het vak "realisatietechnieken" vormt het geheel van de bewerkingen die aan een plan concrete gestalte geven: de leerlingen leren aan de hand van een tekening een praktisch bruikbaar werkstuk maken.
In de werkplaats oefenen zij paswerk (vijlen), boren, schroefdraad tappen en ruimen, aftekenen van lijnen en cirkels, meten, plaatwerk, ?
Daarnaast leren zij het juiste gereedschap gebruiken bij elektriciteit. Schakelingen worden geschematiseerd en uitgevoerd. De nodige metingen en berekeningen van spanning, stroomsterkte, weerstand, ? gebeuren met kennis van de nodige veiligheidsvoorschriften.

Bekijk de lessentabel


Optie 8: Sociale en Technische Vorming

De basisoptie "sociale en technische vorming" bereidt voor op richtingen behorend tot de zachte sector van het technisch secundair onderwijs, in het bijzonder op de richting "sociale en technische wetenschappen".
Kenmerkend voor deze basisoptie zijn 2 lesuren toegepaste wetenschappen,
2 lesuren wetenschappelijk werk en 3 lesuren realisatietechnieken.
Van leerlingen die kiezen voor deze optie wordt verwacht dat zij interesse hebben voor wetenschappen en voor de sociale aspecten van het dagelijks leven.
In het vak "toegepaste wetenschappen" worden enerzijds basisbegrippen uit de elektriciteit aangeleerd aan de hand van proeven. De nadruk ligt op de praktische toepassingen van elektrische toestellen in het dagelijks leven.
Anderzijds worden verschillende soorten metingen bestudeerd en uitgevoerd met gepaste meetinstrumenten.
Het meten geldt tevens als techniek ter bevordering van het kwaliteitsgericht denken.
In het vak "wetenschappelijk werk" wordt de leerlingen een eenvoudige, maar correcte wetenschappelijke werkwijze aangeleerd voor het uitvoeren van natuurkundige proeven. De interesse voor wetenschappen wordt gestimuleerd. Leerlingen leren kritisch wetenschappelijk denken aan de hand van allerlei experimenten. Basisbegrippen over elektriciteit, fysica en chemie worden proefondervindelijk aangeboden.
De inhoud van de lessen toegepaste wetenschappen en wetenschappelijk werk wordt geconcretiseerd in het vak "realisatietechnieken". 
De leerlingen leren verschillende elektrische toestellen kennen en gebruiken. Er worden praktische metingen uitgevoerd met meettoestellen. Ook bij het koken krijgt economisch, ergonomisch en oordeelkundig werken de nodige aandacht.

Bekijk de lessentabelInschrijvingen 

Vrijdag 7 juni was de laatste dag dat je je toegewezen plaats voor het eerste jaar in een school kon omzetten in een effectieve inschrijving. 

Voor inschrijvingen zonder ticket of inschrijvingen voor het tweede jaar en info tijdens de vakantie:

van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (niet op zaterdag en zondag).

De school is gesloten van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus.

 

Contacteer De Brug

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 13
Fax: 09 255 91 23

info.brug@edugo.be