EDUGO Internaat Algemeen Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

In onze internaten onthalen we jongeren die we binnen een vaste structuur van warme duidelijkheid begeleiden bij hun intellectuele, lichamelijke en sociale groei naar volwassenheid.

Studiebegeleiding, waardenopvoeding ,sociale vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen in ons pedagogisch project.

We streven ernaar om een goed evenwicht te creëren in de verschillende aspecten van het leven van onze internen op internaat. Onze werking is op deze pijlers gebaseerd.

1. Optimaal evenwicht tussen internaat en gezin

Een internaat is geen gezin. Alleen al door zijn omvang vraagt het internaat om een meer gestructureerde aanpak. Net door het aanbieden van een duidelijke structuur met een vaste en doordachte dagindeling zijn we complementair aan het gezin.
We vervangen dus geenszins het gezin maar nemen een aantal aanvullende taken op ons waar in het gezin niet de tijd of de mogelijkheid toe is.
Toch kunnen we maar een goed functionerend internaat zijn als we kunnen rekenen op het mandaat van de ouders. Het moet voor de intern duidelijk zijn dat het internaat en de ouders één positie innemen.
In het internaat heeft men niet dezelfde affectieve banden zoals men in het gezin heeft met ouders, broers en zussen maar we willen de internen leefpatronen en dagelijkse levensomstandigheden aanbieden die zo dicht mogelijk de gewone levensomstandigheden van een gezin benaderen. Daardoor krijgt het internaat een sterk familiaal karakter.
Het internaat moet een verblijf zijn waar het gezellig en huiselijk is, waar men zich thuis voelt en waar men na de schooldag graag naar terugkeert.

2. Optimaal evenwicht tussen ;groep en individu

Onze internaten hebben voornamelijk een groepsgerichte werking. Individuele verlangens moeten soms wijken voor groepsbelangen en groepsrechten. Anderzijds zal in andere omstandigheden de groep moeten kunnen dulden dat een individuele persoon verlangens en rechten heeft.

De verbondenheid tussen de internen wordt gestimuleerd door gemeenschappelijke afspraken, studiemomenten, ontspannende activiteiten en verdiepende momenten. Het samenleven binnen een groep kan voor veel jongeren bepaalde problemen helpen relativeren of in een bredere context plaatsen.

We staan open voor de individuele zorgvragen van de internen maar bij problemen of zorgvragen die een professionele begeleiding of therapie nodig hebben verwijst het internaat de intern door naar een bevoegde instantie.

3. Evenwicht tussen school en internaat

Alle jongeren die in het internaat leven zijn hier in een schoolgemeenschap. De hoofdreden van hun aanwezigheid is hun scholier zijn. Zij komen op de eerste plaats naar EDUGO omdat zij een opleiding willen krijgen op school. Dit betekent dat studie en cognitieve ontwikkeling een belangrijke plaats moeten hebben in de dagvulling van de interne gedurende de gehele periode dat hij/zij in het internaat is.

We realiseren in ons internaat een studiebevorderend klimaat waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en optimale studietijd. De internen moeten kunnen rekenen op een brede ondersteuning en op degelijke methodische studiebegeleiding.
Het is onze bedoeling om de internen geleidelijk aan zelfstandig te leren studeren.
De opvoeder moedigt de internen aan en drukt waardering uit voor hun doorzettingsvermogen.

Anderzijds moeten zij ook na de lessen kunnen thuis komen, d.w.z. naar een geborgen plek komen waar zij meer zijn dan scholier en waar ze meer dan op school zichzelf kunnen zijn in hun doen en laten.
Er worden ontspanningsvormen aangeboden die de creativiteit en eigen inbreng van de internen stimuleren.

Sport beoefenen wordt aangemoedigd door zoveel mogelijk faciliteiten ter beschikking te stellen en door sport als vanzelfsprekend onderdeel van de dagindeling aan te bieden.

4. Optimaal evenwicht van gezag en begeleiding

De opvoeder heeft een begeleidende opdracht en werkt aan een warm-menselijk internaat: hij kent de internen en luistert actief. Hij toont interesse en ondersteunt het leerproces van de individuele intern op studievlak, bij conflicten en hij leert de intern waarde(n)volle omgangsvormen en attitudes. Hij is hartelijk en toont zorg voor iedereen.
Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Vanuit zijn professionaliteit dient hij het evenwicht te behouden tussen afstand en nabijheid. Zijn benadering gaat steeds uit van de opvoedende opdracht en nooit vanuit een ik-gerichte houding waarbij hij ernaar streeft de “vriend” te zijn van internen .
In de omgang tussen internaatsmedewerkers en internen stellen we wederzijds respect centraal.

De opvoeder heeft een begeleidende opdracht en werkt aan een warm-menselijk internaat: hij kent de internen en luistert actief. Hij toont interesse en ondersteunt het leerproces van de individuele intern op studievlak, bij conflicten en hij leert de intern waarde(n)volle omgangsvormen en attitudes. Hij is hartelijk en toont zorg voor iedereen.

5. Ons handelen is christelijk geïnspireerd

Edugo is een christelijke school en dito internaat. Dit christelijk engagement willen wij tonen in twee dimensies:

a. Kiezen voor een christelijk internaat betekent dat men akkoord is zich te houden aan de leer van de Rooms Katholieke Kerk en ook de geboden te onderhouden die deze participatie meebrengt. De minimale houding die wij vragen van elke intern is een van respect voor die overtuiging en dat ethisch beleven.

b. Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen in gelijke mate belangrijk is.
Huidskleur, afkomst, sociale en familiale situatie, karakter, uiterlijk, aanleg... en de combinatie van al die facetten maken van elke mens een uniek mens. Iedereen verdient het om aanvaard en gerespecteerd te worden, niemand wordt uitgesloten op basis van bovengenoemde facetten.

Het internaat is ook een mooi oefenterrein om een (maatschappelijk) engagement aan te gaan.

Contacteer Internaat

Eksaardserijweg 24
9041 Oostakker

Tel: 09 255 91 42

info.internaat@edugo.be