Basisonderwijs • Kleuter- en lagere school

Klassen in Sint-Bernadette (2018-2019)

Kleuter- en peuterklassen

K1 & K2 - juf Lieselotte & juf Evelien

K3 - juf Joke

Lagere klassen

L1 - juf Evelyne

L2 - juf Julie

Klaswebsite 2e lj: http://sbzwaluwklas.blogspot.be/

L3 & L4 - juf Maité en juf Hanneke (rechts)

L5 & L6 - juf Liesbet
Contacteer Sint-Vincentius

Sint-Rafaëlstraat 14
9041 Oostakker

Tel: 09 259 21 01

info.vincentius@edugo.be


Contacteer Sint-Bernadette

Sint-Bernadettestraat 249
9000 Gent

Tel: 09 251 48 79

info.vincentius@edugo.be